Dividend Contributorary

kazalnik sorazmerne porazdelitve deleža splošnega povprečja med tovorom, ladjo in tovornim prometom kot odstotek njihove vrednosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.