Polkovnitsky

polkovnitsky
Polkovnik, -a, m.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.