BOND

BONDARY
BONDARY, th, th, th. V zvezi z delom bakra. Proizvodnja Cooperja. Zadruga.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.