Batrackiy

batrackiy
BATRAK, -a, m Najet kmetijski delavec. Najem v delavce na kmetiji.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.