Masa

Teža
TEŽA, -a (-y), m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.