Ob pogledu

Pogled
Pogled 1, -a (-y), o pogledu, v obliki, v mislih v preprostem pogledu, m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.