Pri bratu

O bratu
BROTHER, -a, pl. brati, -ev, m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.